Bedrijf

Kroes en Partners

Kroes en Partners

Een goede naam in de regio met veel vaste relaties & klanten.

Kroes en Partners
Prins Bernhardlaan 4
2405 VZ Alphen aan den Rijn

Kroes en Partners

Notarissen & Adviseurs 

Persoonlijk zakendoen
Een succesvol ondernemer doet meer dan ondernemen. Hij creëert de juiste randvoorwaarden, zakelijk en privé, voor een stevig vangnet onder zijn ambities. Dat zou geen eenmalige actie moeten zijn, met als mager resultaat enkele stoffige aktes in een archiefkast. Kansen en risico’s zijn immers even veranderlijk als het leven zelf. Ga maar eens na: weet u eigenlijk wel wat u hebt geregeld en of dat allemaal nog voldoet in het licht van gewijzigde omstandigheden, inzichten en wetgeving?

Wie daarover twijfelt, vindt alle antwoorden bij Kroes en Partners, uw vaste adres voor advies over verantwoord ondernemen. Onze rol als sparringpartner reikt veel verder dan het traditionele notariaat. Met ons persoonlijke advies kunt u veel ellende voorkomen, omdat wij u tijdig en kundig helpen om de zaken goed op orde te brengen. 

Besloten vennootschap
Indien u een risicodragend beroep uitoefent of een bedrijf heeft, kunt u kiezen voor een besloten vennootschap (bv). Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald bedrag deel in de vennootschap. De deelnemers zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor het kapitaal dat zij inleggen. Voor ondermeer de oprichting, aandelenoverdracht of statutenwijziging van een besloten vennootschap is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Per 1 oktober 2012 is het bv-recht bovendien ingrijpend gewijzigd. Kroes en Partners adviseert u graag over de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en kan de statuten desgewenst daarop aanpassen.

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen. 

Stichting
Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder het doel om winst te maken. Uitkeringen aan derden zijn alleen geoorloofd als zij een ideële of sociale strekking hebben. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament. In dit laatste geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt. 

Als notaris is Kroes en Partners vaak betrokken bij de oprichting of statutenwijziging van een stichting. In de oprichtingsakte nemen we de statuten op. Daarin zijn bijvoorbeeld de naamgeving, het doel en de bestuursbenoeming geregeld. Indien het stichtingsbestuur op een bepaald moment de statuten wil aanpassen, dan moet dit altijd in een notariële akte worden vastgelegd. De notaris verzorgt ook de opname in het handelsregister. 

Vereniging
Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Zij mag alleen winst maken en fondsen vormen, indien die ten goede komen aan dat gemeenschappelijke doel. Voor de oprichting van een vereniging zijn minimaal twee personen nodig. Om volledig rechtsbevoegd te zijn, moet de vereniging zijn opgericht bij notariële akte. Dit is vaak een eis van subsidieverstrekkers. Kroes en Partners verzorgt voor verenigingen de oprichtingsakte, de wijziging van de statuten en de inschrijving in het handelsregister. 

Vennootschap onder firma
Een vennootschap onder firma (VOF) is een eenvoudige manier voor twee of meer personen om samen een onderneming op te richten. Het betekent in feite dat zij onder een gezamenlijke firmanaam optreden. Bij deze rechtsvorm wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privé-vermogens van de vennoten. In beginsel kunnen privé-schuldeisers van de vennoten geen beroep doen op het vennootschapsvermogen, omdat dit primair bedoeld is voor eventuele zakelijke schuldeisers. Ieder van de vennoten is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen. 

Maatschap
De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, die met hetgeen zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De maatschapsvorm komt vaak voor in de agrarische sector en in de vrije beroepsgroepen zoals artsen, accountants en advocaten. De maten leggen alle onderlinge verplichtingen vast in een maatschapsovereenkomst zoals ondermeer de afspraak om met elkaar kantoorruimte en/of personeel te delen. De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng van alle maten, tenzij zij hierover andere afspraken met elkaar maken in de maatschapsovereenkomst.

Kroes en Partners adviseert ondernemers over de juiste rechtsvorm die aansluit op hun plannen.

Commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap leent zich met name voor ondernemingen met financiers die risicodragend kapitaal ter beschikking van de vennootschap willen stellen. Deze rechtsvorm kent twee soorten vennoten: de beherende vennoten en de commanditaire vennoten. De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. De commanditaire vennoot is de financier van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente over het door hem ingelegde geld, maar deelt als vennoot in de winst mee. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke afspraken tussen de vennoten worden geregeld in het vennootschapscontract.

Nieuws

Facebookstream