Nieuws

« Vorige - Volgende »

Lintjes voor inwoners gemeente Alphen aan den Rijn

24 april 2015 - 12:52  •  reacties

Lintjes voor inwoners gemeente Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn -

Burgemeester Spies heeft de onderscheiding in de raadzaal van het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn uitgereikt. De personen vind je (in alfabetische volgorde) hier onder.

De heer J. Boekhout (1958)
De heer Boekhout staat midden in de Aarlanderveense samenleving, het lijkt of heel Aarlanderveen een beroep op hem kan doen. Hij is in 1991 begonnen met waarnemen van de boerderij, thans hobbyboerderij, van een dorpsgenoot bij diens afwezigheid of ziekte. Hij houdt de boerderij draaiende, maar helpt daar ook bij grote klussen. Ook de IJsclub Aarlanderveen kan altijd een beroep op hem doen. In 2012 is hij tot bestuurslid gekozen. Voor de Buurt- en Speeltuinvereniging is de heer Boekhout goud waard. Sinds de geboorte van zijn dochters in 1994 onderhoudt hij de tuin en de toestellen en helpt ook altijd bij activiteiten, zoals het tentenkamp. Vervolgens doet de Zonnebloem Regio Alphen aan den Rijn een beroep op hem als parkeerwacht en klopt de voetbalvereniging SV Aarlanderveen regelmatig bij hem op de deur als er een verkeersregelaar nodig is bij evenementen. De heer Boekhout neemt dan meteen ook de beveiliging hiervan voor zijn rekening. Tot slot heeft de heer Boekhout een groot sociaal hart. Hij is 15 jaar lang mantelzorger geweest voor een dorpsgenoot, de wijlen heer Hijman. Hij heeft de heer Hijman iedere dag verzorgd tot aan zijn overlijden. De zus van de heer Hijman is de heer Boekhout nog altijd zeer dankbaar dat hij de zorg voor haar broer op zich heeft genomen. Zoals ze zelf ook schrijft kan zij hem nooit genoeg bedanken. Dit ís dan ook een bijzonder vorm van mantelzorg.

De heer J.G. van Beek (1952)
De heer Van Beek zet zich met hart en ziel in ten behoeve van natuur en milieu. Vanaf 1980 is hij betrokken bij het Vrijwillig Landschaps Beheer. Daarnaast is hij vanaf 1994 in diverse (bestuurs)functies bij het IVN betrokken. Van 2004 tot 2009 bij de totstandkoming van het Bezoekerscentrum De Veenweiden en vanaf 2006 bij de oprichting. Ook is hij actief als bestuurslid van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken. Los van de genoemde functies staat de heer Van Beek bekend als aanjager, initiator, vraagbaak en - ook vanuit zijn hoofdfunctie - als deskundige op het gebied van wetgeving, regels en subsidiëring van overheidswege. Als er iets speelt op het terrein van alternatieve energiewinning (bv. als het gaat om plannen voor het plaatsen van windmolens) is decorandus van de partij en brengt zijn deskundigheid in. Instanties en betrokkenen op het terrein van natuurbeheer, -behoud en -educatie profiteren van de kennis, het enthousiasme en de inzet van decorandus. Zijn vrijwillige inzet dateert van 1980 tot heden. Gedurende twee raadsperioden heeft de heer Van Beek, voor het CDA, zitting gehad in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 is hij niet meer teruggekeerd in de raad, maar hij is tot heden nog steeds actief als commissielid.

De heer V. Couto Paz (1946) en mevrouw P. Couto Paz –Gestal Bestilleiro(1950)
Mevrouw Couto Paz en de heer Couto Paz zijn al jarenlang vrijwilligers bij Ipse de Bruggen, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Sinds 1994 is mevrouw Couto Paz vrijwilligster. Haar onbetaalde activiteiten bestaan uit het wekelijks gaan zwemmen met een bewoner, begeleiding van verschillende cliënten tijdens de wandelclub die 10 keer per jaar op zaterdagochtend er op uittrekt. Ook begeleidt zij bewoners op vakantie, wekelijks naar dansles op dinsdagavond en het afdansen, de jaarlijks fietsdag en de jaarlijkse wandelvierdaagse. De heer Couto Paz is sinds 1998 vrijwilliger bij Ipse de Bruggen. Iedere week, op woensdagavond, helpt hij bij de sportinstuif, hij is bezoekvriend van een cliënt waarmee hij samen naar de activiteiten van de afdeling recreatie gaat, maar ook naar de kroeg op het terrein van Ipse de Bruggen. Tevens is de heer Couto betrokken bij de wandelclub, de wandelvierdaagse, de jaarlijkse fietsdag en de wekelijkse dansles. Mevrouw en de heer Couto Paz zijn beide zeer betrokken bij de bewoners van Ipse de Bruggen. Er kan altijd een beroep op hen worden gedaan. Wanneer er vrijwilligers nodig zijn, melden zij zich altijd als eerste aan. Zij zetten zich met hart en ziel en een opgewekt humeur in voor de bewoners. Zij behandelen hen op een verantwoordelijke en respectvolle manier waardoor zij vertrouwen weten te wekken bij zowel de bewoners als de ouders en waarmee zij de bewoners een fijn thuis weten te geven. De inzet van vrijwilligers is voor Ipse de Bruggen en haar bewoners van groot belang. Zij geven het leven van de bewoners kleur. Door hun inzet is er meer persoonlijke aandacht en is er zorg en welzijn op maat mogelijk. Zonder de inzet van vrijwilligers kan een club als de wandelclub niet bestaan. Ook vormen de vrijwilligers vaak een brug tussen de bewoners en de samenleving. De inzet van vrijwilligers wordt in de toekomst met het oog op de veranderingen steeds belangrijker.

De heer J.J. Demoed (1969)
De heer Demoed is vanaf 2001 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Na de verkiezingen van 18 maart 2015 nam hij afscheid van Provinciale Staten. De heer Demoed heeft zich gedurende een lange periode op diverse terreinen verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Naast zijn Statenlidmaatschap is hij in verschillende functies actief (geweest) voor het CDA. Zo laat hij als trainer van het landelijke Steenkampinstituut (sinds 1998) en van de Eduardo Frei Stichting (vanaf 2014) jonge politici in binnen- en buitenland kennismaken met democratie en goed bestuur. Ook was hij vice-voorzitter van het CDA Zuid-Holland, tevens plaatsvervangend lid van het landelijke CDA partijbestuur (1996-2001), secretaris van de CDA Kamerkring Leiden (1994-2000) en raadslid in de gemeente Rijnwoude (1996-2003). Daarnaast is hij één van de oprichters en vanaf dat moment voorzitter en presentator van kerkomroep 'Signaal' voor de ouderen in Hazerswoude-Dorp (1988-heden), voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (2013 - heden) en was hij voorzitter van de Medezeggenschapscommissie/Ondernemingsraad in de gemeente Alkemade (1995-2000), bestuurslid van het Multifunctioneel Centrum ‘het Anker’ in Hazerswoude, redacteur bij FeanFan, het clubmagazine van sc-Heerenveen, secretaris van de Kabeladviesraad Plassengebied en Rijnstreek, lid van de Raad van Commissarissen van Habeko Wonen.

De heer J.W. van Dijke (1943)
De heer Van Dijke nam in 1972 het initiatief tot het oprichten van een school met een reformatorische grondslag. Destijds was er onvrede over de levensbeschouwelijke koers van het protestants-christelijk onderwijs in Leiden, wat er toe leidde dat de heer Van Dijke dit initiatief nam. In Leiden kon niet worden voldaan aan de eis van minimaal 100 leerlingen, daarom werd besloten de school in Leiderdorp op te richten waar een eis van minimaal 50 leerlingen gold. Na vele vergaderingen en overleggen; intensief contact met andere scholen, kerken, gemeentebesturen en raadsleden en tal van andere instellingen opende op 12 augustus 1974 de lagere Gomarusschool met 94 leerlingen haar deuren. De heer Van Dijke had zitting in het bestuur als secretaris tot 1985 toen hij werd benoemd tot voorzitter. In 1992 heeft de heer Van Dijke zijn functie neergelegd. Hij werd gezien als de steunpilaar in het bestuur. De Gomarusschool bestaat nog steeds. In 1980 is daar een kleuterschool aan toegevoegd en vormt het nu een volledige basisschool. Van 1983 tot 1997 was de heer Van Dijke bestuurslid van 'Beth San' een woonzorgcentrum dat in 1997 werd opgenomen in de stichting SGZZH. Van 1983 tot en met 2009 was de heer Van Dijke bestuurslid bij de VRCL. In 1999 werd hij vicevoorzitter en vervolgens in 2000 volgde hij de toen overleden voorzitter op. Bij zijn aftreden is de heer Van Dijke benoemd tot erelid. Tot slot is de heer Van Dijke sinds 1989 ouderling bij de Gereformeerde gemeente Leiderdorp.

De heer J. van Gemeren (1930)
De heer Van Gemeren onderhoudt al bijna zijn hele leven, met hart en ziel, het Rosarium. Het Rosarium is een belangrijke trekpleister in Boskoop, het visitekaartje van Boskoop. Er staan circa 160 verschillende soorten rozen, waarvan een aantal al zo oud is, dat men de naam niet meer weet. Als kwekerszoon weet de heer Van Gemeren alles over rozen. Het ging hem dan ook aan het hart dat het onderhoud van het Rosarium hard achteruit ging. Een half jaar na zijn pensionering heeft de heer Van Gemeren de schoffel en snoeisnaar weer opgepakt om op vrijwillige basis het Rosarium te onderhouden. In 1990 is door omwonenden 100.000,- gulden ingezameld om het Rosarium in ere te herstellen. Samen met 8 andere vrijwilligers heeft de heer Van Gemeren dit voor elkaar gekregen. Sindsdien is de heer Van Gemeren, ondanks zijn hoge leeftijd (84), iedere dag in het Rosarium te vinden alsof het zijn eigen tuin is. Hij is de vraagbaak voor bezoekers, geeft tips over het verzorgen van rozen (zelfs aan Koningin Beatrix toen zij in 2010 het Floratheater heropende) en hangt desnoods in een pergola om moeilijk bereikbare rozen te snoeien. Ook heeft hij lange tijd lesgegeven over het snoeien van rozen aan leerlingen van het Wellant College in Boskoop. Tot slot is de heer Van Gemeren actief betrokken bij het voorbereiden van diverse rozenkeuringen. Ruim 15 jaar is hij actief als keurmeester. De heer Van Gemeren is een bescheiden man, maar heeft een mentaliteit van gewoon doorgaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij ondanks zijn leeftijd, iedere dag in het Rosarium te vinden is om de rozen te onderhouden. Het Rosarium wordt ook vaak gebruikt door pasgetrouwde stellen voor de trouwfoto's. Dankzij de heer Van Gemeren hebben zij een mooie herinnering aan hun trouwdag. Met hart en ziel zet de heer Van Gemeren zich in om het Rosarium te behouden, zodat zowel de inwoners van Boskoop, als bezoekers van daarbuiten kunnen blijven genieten van deze bijzondere rozentuin.

Mevrouw A.M. de Groot-Wesselingh (1954)
Mevrouw De Groot-Wesselingh is op jonge leeftijd begonnen met vrijwilligersactiviteiten. In de jaren ‘60/’70 was zij leidster bij de club en de zomerkampen in Hazerswoude. Daarnaast is zij op muzikaal- en toneelgebied actief. Sinds 1980 is zij lid van het Bernarduskoor, opgericht door één van haar voorvaderen. In 2001 werd zij organist van het koor en vanaf 2010 lid van de programmacommissie. Zij doet er alles aan om dit koor in stand te houden. In 2005 was mevrouw De Groot een van de oprichters van de Ierse band 'Grieshog' en bedenker van de naam. Zij is de accordeonist van de band, maar neemt ook de publieke relaties en de organisatie van het jaarlijkse concert in Hazerswoude voor haar rekening, schrijft ook teksten en regelt optredens. Tot slot is mevrouw De Groot een enthousiast toneelspeelster. Sinds 1985 is zij lid van de Koninklijke Zang-, Muziek- en Toneelvereniging 'Onder Ons' uit Hazerswoude. Een bijzondere vereniging die in 1854 is opgericht en is ontstaan uit het potverteren van het parochiële zangkoor. Onlangs is het Predikaat Koninklijk weer voor 25 jaar bestendigd. Ook met deze vereniging heeft mevrouw De Groot een bijzondere band, de oprichter en eerste regisseur was de betovergrootvader van mevrouw De Groot. In 2006 werd zij voorzitter van de vereniging. Mevrouw De Groot stelt zelfs haar huis en haard open voor uitvoeringen. In 2004 werd voor de eerste keer een toneelvoorstelling in de stal van de boerderij en op het erf opgevoerd. Een stuk speciaal geschreven voor het jubileum van de vereniging. Sinds die tijd is het traditie geworden de boerderij open te stellen voor toneelvoorstellingen en tevens wist zij andere families over te halen hun boerderijen open te stellen. Mevrouw De Groot-Wesselingh is een verbindende factor in de gemeenschap van Hazerswoude. Door haar enthousiasme, gedrevenheid, positieve instelling, haar vermogen tot verbinden en motiveren, haar creativiteit en groot sociaal vermogen weet zij de mensen van Hazerswoude tot elkaar te brengen.

De heer T.G.M. Hoogeveen (1943)
De heer Hoogeveen is al 45 jaar koster bij de H.H. Engelbewaarderskerk op vrijwillige basis. Hij zet zich zonder enige vorm van vergoeding in om de erediensten goed te laten verlopen. Ook is hij actief als koster bij uitvaarten en begrafenissen. Daarnaast is de heer Koster 41 jaar lid van het Ceciliakoor geweest. Samen met zijn mede-koorleden heeft hij zich ingezet voor het opluisteren van de kerkelijke vieringen in de H.H. Engelbewaarderskerk. Van 1982 tot 2011 was de heer Hoogeveen coördinator van de Stille Omgang in Hazerswoude-Dorp. Hij heeft zich vol overgave ingezet om bewoners van Hazerswoude-Dorp te bewegen mee te gaan naar de Jaarlijkse Stille Omgang in de binnenstad van Amsterdam. Vanaf 1998 onderhoudt de heer Hoogeveen op vrijwillige basis het parochiekerkhof van de H. Thomas, gelegen achter de Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn. Door zijn tomeloze inzet is het Sint Bonifaciuskerkhof de plek geworden waar vele nabestaanden maar ook niet nabestaanden komen voor een stiltemoment en/of voor meditatie. Tot slot is de heer Hoogeveen de verbindende schakel tussen de nabestaanden en de beheerder van het kerkhof.

De heer R.L.M. Kempen (1949)
De heer Kempen is sinds 43 jaar bestuurslid bij de Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen en sinds 1989 is hij secretaris bij deze stichting en neemt tevens de publieke relaties voor zijn rekening. De Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen organiseert de feesten tijdens Koningsdag, regelt de 4 en 5 mei vieringen, het Zomerfeest (3 dagen) in Aarlanderveen en de kermis met sport en spel.De heer Kempen is een van de pijlers van de Stichting. Aarlanderveen is een kleine gemeenschap met ca. 1100 inwoners. De heer Kempen staat midden in deze gemeenschap en weet wat onder de Aarlanderveense bevolking leeft en speelt ook een belangrijke rol in Aarlanderveen. Tevens is de heer Kempen 33 jaar bestuurslid en secretaris geweest van de toneelvereniging The Oldtimers. Hij is van grote betekenis geweest voor deze vereniging. In 2011 heeft hij deze functies neergelegd zodat hij meer tijd overhoudt voor de kleinkinderen. Tegenwoordig is hij alleen nog lid en toneelspeler. Van 1995 tot 2014 maakte de heer Kempen deel uit van het BHV team bij zijn werkgever.

De heer W.J. Kraan (1938)
De heer Kraan, bekend als Boer Wim, is in 1970 gestart met zijn boerderij aan de Lagewaard in Koudekerk aan den Rijn. Vanaf het prille begin heeft hij zijn boerderij opgesteld voor alle kinderen uit het dorp. In de loop der jaren is de boerderij uitgegroeid tot een soort van kinderboerderij. Iedereen is welkom, jong en oud. De kinderen kregen de vrije hand van Boer Wim, er mocht van alles: het verzorgen van de pony's, varkens, konijnen, schapen en geiten; de stallen helpen uitmesten, meerijden op de tractor, sleutelen aan brommers, skelters etc., hokken timmeren, leren pony rijden. Spelenderwijs leerde hij de kinderen respect te hebben voor mens en dier. Hij bracht hun op die manier verantwoordelijkheid bij, net als de les dat leven en dood op de boerderij dicht bij elkaar liggen. Kinderen leren dat melk niet in de fabriek gemaakt wordt, hij verwent hun niet met snoep maar met aandacht en behulpzaamheid. Hij is oprecht geïnteresseerd in ieder kind en geeft hun het gevoel dat zij allemaal waardevol zijn. In de loop der jaren begon hij steeds meer kinderen op te vangen die het thuis niet makkelijk hebben, kinderen met 'een rugzakje'. Bij Boer Wim en de dieren vonden deze kinderen liefde en warmte. Ook aan volwassenen met problemen of die om wat voor reden dan ook een plek nodig hadden, bood hij onderdak. De heer Kraan is een hartelijke man met een gouden hart, gastvrij en bescheiden, een buitengewone man die op een exceptionele manier klaar staat voor de mensen uit de omgeving. Het wordt betreurd dat "het fenomeen de boerderij van Boer Wim" na 40 jaar ten einde komt. Geheel belangeloos heeft hij generaties lang een bijdrage aan de gemeenschap geleverd door zijn boerderij voor iedereen open te stellen en onderdak te bieden aan iedereen die dat nodig had.

De heer T. de Kruijf (1960)
De heer De Kruijf is een bokser in hart en nieren, al op jonge leeftijd bleek hij hiervoor het talent en de juiste mentaliteit te hebben. Na zijn bokscarrière werd hij bokstrainer. In 1992 opende de heer De Kruijf zijn eigen boksschool in Alphen aan den Rijn. Dit is niet zomaar een boksschool. Zijn visie op het leven en met elkaar omgaan draagt hij uit binnen de boksschool. Hij geeft veel aandacht aan respect en discipline. Door zijn manier van lesgeven zorgt hij ervoor dat men elkaar in elkaars waarde laat. Alle leden voelen zich thuis op de boksschool en hebben respect voor hun trainers en voor elkaar. De wedstrijdboksers van de boksschool staan op een hoog niveau binnen Nederland. Binnen de boksbond probeert de heer De Kruijf veranderingen teweeg te brengen. Hij behartigt de belangen van de boksers en hun trainers. De afgelopen drie jaar heeft hij een groot boksgala georganiseerd waar lokale en nationale boksers meespelen. De eventuele verdiensten worden geïnvesteerd in de Boksschool. De heer De Kruijf behandeld iedereen gelijk, jong, oud, hoog of laag opgeleid, autochtoon, allochtoon het maakt allemaal niet uit. Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en daarom houdt hij de maandelijkse contributie laag. Dagelijks werkt hij via de sport aan het verbeteren van de maatschappelijk effecten zoals gezond zijn en blijven, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hij werkt niet alleen met jonge mensen maar met een mooie afspiegeling van hoe de samenleving in elkaar zit.

De heer C. Muller (1939)
De heer Müller is vanaf 1970 zeer intensief betrokken bij de Hervormde gemeente in Zwammerdam. Als kerkvoogd/kerkrentmeester heeft hij een behoorlijk aantal taken en verantwoordelijkheden. Tevens is hij lid van de bazaarcommissie, organiseert jaarlijks de rommelmarkt en bazaar en is hij beheerder van de Kerktoren en het verenigingsgebouw. De heer Müller is van grote waarde voor de Hervormde gemeente. Hij is iemand die ook de mouwen opstroopt, graag het voortouw neemt, maar nooit op de voorgrond treedt, verantwoordelijk omgaat met de financiën, geen moeilijke situaties uit de weg gaat, met iedereen door een deur kan en makkelijk contacten legt. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel is zeer groot. Door het uitgebreide netwerk van vrijwilligers weet de heer Müller altijd iemand te vinden die hem kan vervangen tijdens zijn afwezigheid. Hij is ook zuinig op de vrijwilligers, wanneer een van hen voor vele jaren trouwe dienst wordt onderscheiden, is het de heer Müller die hen met een toespraak en dankwoorden in het zonnetje zet. Naast bovengenoemde activiteiten was de heer Müller van 1965 tot 1996 tevens secretaris/voorzitter van de Zwammerdamse IJsclub en van 2009 tot 2013 heeft hij ook het penningmeesterschap op zich genomen van de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk.

De heer W.F.G. Nederend (1950)
De heer Nederend is sinds 1999 betrokken bij het G-team van de voetbalclub Alphense Boys. Het G-team is een team van spelers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Inmiddels heeft de voetbalclub twee van deze teams die wekelijks meespelen in de competitie. De heer Nederend regelt alles voor en rondom deze teams. Hij geeft trainingen, organiseert medetrainers, toernooien en het bezoeken van toernooien, regelt kleding voor de teams, zorgt voor publiciteit van de teams, zoekt sponsoren en regelt het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien. Vooral het regelen van vervoer is van groot belang voor deze teams. Dit vergt veel tijd en is ook een dure aangelegenheid. Hij weet echter steeds op creatieve manier, alternatieve en goedkopere oplossingen te vinden voor het vervoer. De heer Nederend heeft een bijzondere visie op sport en bewegen van mensen met een beperking: de sport staat niet centraal maar de mensen en met name het plezier dat sporten met zich mee brengt. Door plezier centraal te stellen wordt het bewegen gestimuleerd. Winnen of verliezen is niet van belang. Alle spelers doen mee aan de wedstrijd, er blijft niemand op de bank zitten. Door deze visie is de opkomst bij trainingen hoog en zijn de teams compleet bij wedstrijden. Het siert de heer Nederend dat hij alle spelers met respect behandeld en in hun eigen waarde laat. Hij luistert, hij voelt mee, iedereen is waardevol en daar waar mogelijk laat hij hen mee beslissen. Maar hij is wel consequent naar iedereen en duidelijk over de onderlinge omgangsregels. Dit draagt hij ook uit naar andere teams en trainers. Tevens behartigt hij de belangen van de G-teams binnen de voetbalclub en daarbuiten. Zijn onvermoeibare inzet heeft er toe bijgedragen dat de overige leden van de Alphense Boys zich meer bewust zijn geworden van omgaan met de aanwezigheid van mensen met een beperking in onze maatschappij. De inzet van de heer Nederend heeft bijgedragen aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de Alphense maatschappij. De heer Nederend ambieert geen hoge bestuurlijke functie, maar zet zich zo volledig in voor de G-teams, dat men zich bij de voetbalclub afvraagt of deze teams zonder hem hadden kunnen bestaan. Zijn inzet beperkt zich ook niet tot de voetbalclub. Hij organiseert ook uitstapjes voor deze groep mensen. Op deze manier weet hij het team ook weer met elkaar te verbinden. De maatschappelijke betrokkenheid van de voetbalclub is vooral te danken aan de heer Nederend. Hij wordt als onmisbaar voor de club beschouwd. Het is gezegd dat het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding aan de heer Nederend een signaal is naar de omgeving om te laten zien dat zijn benadering van vrijwilligerswerk de goede is en navolging verdient door anderen.

Mevrouw w H.A.W. Schrijvershof-Kuus (1933)
Mevrouw Schrijvershof-Kuus is ondanks haar hoge leeftijd nog zeer actief als vrijwilligster. Sinds 1990 is zij vrijwilligster bij de Stichting Soos 55plus in Zwammerdam en in 1999 werd zij voorzitter van deze Stichting. Met tomeloze energie zet zij zich in voor de ouderen in Zwammerdam. Zij is verbindende factor onder deze groep inwoners. Mevrouw Schrijvershof is het aanspreekpunt in Zwammerdam voor alle ouderen die het moeilijk hebben. Men kan dag en nacht bij haar terecht. Niets is haar ook teveel. Zo heeft zij ook het initiatief genomen om een koffieochtend te organiseren voor alle inwoners van het dorp, tijdens de zomermaanden wanneer de Soos gesloten is. Deze ochtenden worden steeds intensiever bezocht. Ook draait mevrouw Schrijvershof haar hand er niet voor om, om een boottocht te organiseren. Alsof dit nog niet genoeg is, helpt zij, tezamen met andere vrijwilligers, de eerste zondag van de maand bij de Eetclub. Aan de Eetclub nemen ouderen deel die eenzaam zijn en opzien tegen het weekend. Mevrouw Schrijvershof zorgt voor een praatje, een kopje koffie, een drankje en een warme hap. De Eetclub wordt gemiddeld bezocht door 25 ouderen. Ook is mevrouw Schrijvershof lid van de bewonerscommissie Zwammerdam, waar zij de belangen van de bewoners behartigt. Woorden die mevrouw Schrijvershof typeren zijn: initiatiefneemster, organisator, praatpaal, onvermoeibaar, behulpzaam, maatschappelijk begaan, probleemoplosser. Zij wordt op handen gedragen onder de ouderen in Zwammerdam.

De heer A.J. Snabel (1948)
De heer Snabel is ruim 19 jaar intensief betrokken bij de IJsclub Otweg in Boskoop. Voordat hij in 2001 voorzitter werd, trainde hij al de damesgroep, pupillen en jeugdleden van de ijsclub in de Schaatshal Zoetermeer, de Uithof in Den Haag en ook op de eigen accommodatie. Daarnaast was hij ook al ijsmeester en onderhoudsman van de oude baan, hij zorgde voor de instandhouding hiervan. Aan het voorzitterschap van de IJsclub is tevens het voorzitterschap van de Stichting Otweg verbonden. Deze stichting is eigenaar van de onroerende goederen van de IJsclub. In 2001 nam hij het initiatief voor de realisatie van een nieuwe baanaccommodatie, die geschikt is voor zowel het schaatsen als het skeeleren en een nieuw clubgebouw. Hij had daar een toekomstgerichte visie op. Met niet aflatende inzet, zijn politieke lobby en maatschappelijke netwerken, het motiveren van leden en bestuursleden, het nemen van alle procedurele en financiële kuilen en hobbels, is het de heer Snabel gelukt dat uiteindelijk in 2013 gestart kon worden met de nieuwbouw van zowel de baan als de accommodatie. Eind 2014 werd de baan geopend en is het hele jaar beschikbaar zijn voor activiteiten van de IJsclub Boskoop. In 2009 startte de heer Snabel met het geven van trainingen aan een skeelergroep, daarnaast traint hij ook de fietsgroep en startte hij met een racefietsgroep voor dames. Ter promotie van de skeelersport in Boskoop en omgeving organiseerde hij tochten. In 2012 zijn deze tochten noodgedwongen gestopt als gevolg van steeds strengere en gecompliceerde regelgeving. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan en heeft dan ook mogelijkheden voor skeeleren gecreëerd op de nieuwe accommodatie. Het bestuur en de leden van de IJsclub hebben grote waardering voor de inzet van de heer Snabel. Zijn inzet wordt gekenmerkt door woorden als stabiel, vertrouwenwekkend, helder, toekomstgericht, stimulerend en enthousiast. Zijn voorzitterschap heeft er toe geleid dat de IJsclub financieel en organisatorisch gezond is. Naast zijn drukke bestaan als zelfstandig boomkweker vond de heer Snabel ook nog tijd om zitting te nemen in het Algemeen bestuur van het Waterschap Wilck en Wiericke. Hij vervulde deze functie van 1999 tot 2005. In de periode 2005/2006 en van 2011 tot 2014 was hij tevens raadslid voor het CDA, regio Boskoop.

De heer L. Vermeulen (1940) en mevrouw G.J. Vermeulen-Houtman (1941)
Mevrouw Vermeulen en de heer Vermeulen zetten zich op een bijzondere wijze al jaren in voor het goede doel. Door middel van de verkoop van handwerk op markten en beurzen, zamelen zij geld in voor diverse goede doelen. De doelen die zij ondersteunen zijn: de Stichting HCR, de Stichting Kinderen van India en de Stichting SGJ. Het bijzondere ervan is dat mevrouw Vermeulen al het handwerk zelf maakt. Zij breit poppen en maakt allerlei objecten van brooddeeg voor de verkoop. Zij heeft haar creativiteit ingezet om decoratieve artikelen te vervaardigen en is hier bijna dagelijks mee bezig. De heer Vermeulen helpt bij de voorbereiding van de beurzen en markten. Hij zorgt voor de stand en kramen. Tevens speurt hij advertenties af waarin gratis wol wordt aangeboden en haalt dit in heel Zuid-Holland op. Per jaar verwerkt mevrouw Vermeulen meer dan 10 vuilniszakken wol. De heer Vermeulen is ook fondsenwerver voor de Stichting HCR. Daarnaast is zowel de heer Vermeulen als mevrouw Vermeulen betrokken bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Aarlanderveen. Van 1990 tot 2009 was de heer Vermeulen ouderling en voorzitter van de Kerkenraad. In datzelfde jaar is hij lid geworden van de Evangelisatie Commissie, waar hij ook de rol van voorzitter kreeg tot 2012. Tot slot werd hij ook voorzitter van de redactie van het gemeenteblad, een rol die hij nog steeds vervult. Ook mevrouw Vermeulen is lid van de Evangelisatie Commissie. Vanuit die rol onderhoudt zij de contacten met de SGJ en verzorgt zij de correspondentie voor de jaarlijkse collectes en fondsenwerving. Tevens verkocht zij op markten bijbels en evangelisatie materiaal. De inzet van mevrouw en de heer Vermeulen in de afgelopen 24 jaar is volledig onbaatzuchtig geweest. Zij hebben op een bijzondere manier geld ingezameld voor het goede doel. Daarmee hebben zij het maatschappelijk belang van de stichtingen ondersteund. Door de donaties kunnen deze stichtingen hun werk doen.

De heer A. Vreeken (1947)
De heer Vreeken is ruim 26 jaar vrijwilliger bij verpleeghuis Oudshoorn. Hij is echter niet zomaar een vrijwilliger, met zijn gitaar en stem brengt hij vrolijkheid in het leven van de dementerende ouderen. Iedere vrijdagochtend verzorgt hij samen met 2 andere muzikanten een klassieke muziekochtend. Hij zet zich met liefde volledig in voor zijn medemens. De heer Vreeken heeft een luisterend oor voor iedereen en een positieve kijk op het leven waardoor hij voor veel bewoners van Oudshoorn een vertrouwenspersoon is geworden. Sinds 2004 is de heer Vreeken troubadour bij de Muzelaar (voorheen het 'gewoonhuis'), een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. Om de week vindt de zogenaamde "Zingen met Arie" middag plaats. De bewoners kijken hier erg naar uit, inmiddels is de zangmiddag zo populair geworden dat familieleden dat moment aangrijpen om op bezoek te komen. De heer Vreeken kent iedere bewoner en diens situatie, met veel humor en geduld gaat hij met hen om. Hij luistert naar de belangstelling van de bewoners en speelt daarop in met zijn liedjes en kolderrijmen. Hij weet dan ook altijd de juiste snaar bij de bewoners te raken en zo gebeuren er wel eens kleine wondertjes. Mensen die niet meer praten of slechts brabbelen zingen ineens zachtjes mee als blijkt dat zij een liedje herkennen. Ook gaat hij, zoals het een troubadour beaamt, met zijn gitaar langs iedere huiskamer om daar de mensen te vermaken met liedjes en gedichtjes, waarbij hij rekening houdt met feestdagen en jaargetijden. Daarnaast collecteert de heer Vreeken al 14 jaar voor het fonds KWF Kankerbestrijding. Hij brengt sinds 2009 maandelijks het maandblad van de Katholieke Bond voor Ouderen rond, en is hij vanaf 2004 lid van het schoonmaakteam bij de Baptistengemeente Alphen Noord, waar hij sinds 3 jaar ook één keer in de maand de voorbereidingen treft voor de Kinderdienst en helpt bij het knutselen. Tot slot is de heer Vreeken al 45 jaar bloeddonor is. Mensen die trouw bloed doneren zijn zeldzaam en iedereen heeft daar baat bij.

Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn

Fotograaf: Josh Walet
Tags: lintje
Mediamarkt