Locatie

Woonforte

Een woning waarin u zich thuis voelt.

Woonforte
Baronie 30
2404 XG Alphen aan den Rijn

Vacature

Lid Raad van Commissarissen

Accounting / Financieel
<< Terug naar vacature overzicht

Voor Woonforte, een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Alphen aan den Rijn, zoekt ERLY een deskundige toezichthouder met kennis van financiën die tevens voorzitter van de auditcommissie zal zijn Raad van Commissarissen.

De RvC van Woonforte oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woonforte zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de gelden de regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur. De RvC van Woonforte bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.

Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woonforte zoeken wij voor de zetel op voordracht van de huurdersorganisatie Albanianae een deskundige toezichthouder met kennis van financiën, die tevens voorzitter van de auditcommissie zal zijn. De huurdersorganisatie Albanianae is nauw betrokken in deze procedure. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

- Ruime ervaring heeft als financieel professional (RA);
- Kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie;
- Kennis heeft van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
- In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
- Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
- Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
- De auditcommissie kan voorzitten en vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden;
- Kennis en inzicht heeft in informatie – en communicatietechnologie (ICT) met oog voor de ontwikkelingen daarbinnen;
- Vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed kan duiden;
- Een goed klankbord kan zijn voor de bestuurder en door de cijfers heen weet te kijken;
- Heeft affiniteit en geniet vertrouwen van huurders en weet verbinding te maken tussen RvT en huurders;
- Aantoonbare lokale/regionale binding en relevant netwerk.

Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woonforte? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV in te sturen onder vermelding van ref. nr. 39196. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonforte zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Interesse? Solliciteer direct via onderstaand formulier!

Direct solliciteren?

Man Vrouw


Geboortedatum:

Carriereniveau:

Opleidingsniveau:

Stuur je CV mee:

Stuur je Motivatiebrief mee: