Josh Walet
Gemeente

Gemeente stelt Inclusie Agenda op voor inclusieve samenleving

In 2006 hebben de Verenigde Naties (VN) een verdrag aangenomen over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Sinds 2016 is dit verdrag officieel van kracht in Nederland. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn besteedt veel aandacht aan een inclusieve samenleving. In de gemeente wonen er zo'n 10.000 mensen met een beperking op fysiek of mentaal gebied.  

Als onderdeel van de overheid ben je als gemeente verplicht om het Verdrag uit te voeren. Ook moet je dit monitoren en verantwoorden richting de overheid. De uitgangspunten van het Verdrag passen binnen de visie van de gemeente; Iedereen doet naar vermogen mee. De stad is de afgelopen jaren al zo toegankelijk mogelijk gemaakt op fysiek en sociaal vlak zodat iedereen volwaardig mee kan doen. Het Verdrag is voor de gemeente alleen maar een stimulans om de inspanningen ook de komende jaren door te zetten. Om dit te bewerkstelligen gaat de gemeente een Alphense Inclusie Agenda opstellen. Hierin staat wat de gemeente gaat doen om een inclusieve samenleving waar te maken. 
 
Startnotie Raad
Aan de gemeenteraad wordt een startnotitie aangeboden met hierin de kaders en randvoorwaarden waarop de Inclusie Agenda geschreven zal worden. Hierbij zal advies gevraagd worden aan de inwonersadviesraad en de cliëntenadviesraad. Het schrijven en volgen van de voortgang van de Inclusie Agenda zal worden gemonitord door het college. 

Er komen een aantal belangrijk uitgangspunten aan bod in de startnotitie.
1. De Agenda is een interactief en levend document die periodiek wordt geëvalueerd.
2. De agenda moet 1 januari 2020 gereed zijn en heeft een looptijd van één jaar.
3. De agenda wordt integraal opgesteld en uitgevoerd waarin de verschillende beleidsterreinen met elkaar samenwerken samen met de inwoners om wie het gaat en belangenorganisaties.
4. Onderwerpen bewustwording, fysieke toegang van gebouwen en leefomgeving en mobiliteit zijn de eerste speerpunten voor de Inclusie Agenda.
5. Een aantal onderwerpen van het Verdrag zijn al belegd binnen de gemeentelijke organisatie en zullen niet meegenomen worden in de inclusieve agenda. Ook in het proces richting de nieuwe contractering Zorg en Welzijn 2021 speelt dit onderwerp een belangrijke rol en zal er fors ingezet worden op inclusie.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het advies is om de verantwoordelijkheid van de Alphense inclusieve agenda bij één coördinerend wethouder te beleggen. Inwoners ervaren vooral beperkingen op het gebied van toegankelijkheid, de directe leefomgeving en mobiliteit. Het advies is dat teams die kennis en ervaring hebben op het gebied van infrastructuur en leefomgeving van inwoners praktisch aan de slag gaan met de Inclusie Agenda. Hierdoor lijkt Agenda het beste te passen binnen de bestuursopdrachten Gebiedsgericht werken & Democratisch Akkoord die binnen de verantwoordelijkheid van wethouder Gert-Jan Schotanus vallen.

Financiële consequenties
Wat de kosten zijn van het uitvoeren van de Inclusie Agenda zal duidelijk worden bij de uitwerking ervan. Het gaat om een structurele inbedding. De gemeenten krijgen geen extra financiële middelen van de VN om het Verdrag uit te voeren. Gemeente Alphen aan den Rijn streeft er naar om de uitvoeringskosten binnen de huidige budgetten van de teams en programma's op te vangen.


Zelf een leuk nieuwsbericht? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

MINERVA Calimeroland
Blog Opinie gisteren 19:57

MINERVA Calimeroland

Het is inmiddels meer dan 5 jaar later. Je zou zeggen dat het oude zeer dan wel een keer voltooid verleden tijd is. Maar nee, in de kleine dorpjes die met de grote boze stad tot één gemeente Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd, is het nog altijd kommer en kwel.