Alphens EV

Plan Beter Bereikbaar Gouwe vanuit historisch perspectief

Al lange tijd klagen bewoners in Boskoop over de grote verkeersdrukte op de Zijde. Deze drukte wordt voor een deel veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer naar en van plaatselijke sierteelt kwekerijen rondom Boskoop en het bedrijventerrein ITC (onderdeel van de zogeheten Greenport). Deze verkeersdrukte zorgt voor veel overlast bij aanwonenden en bij winkeliers in het centrum. Ook zorgt deze drukte regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties op de hefbrug over de Gouwe.

Anderzijds zorgt de verkeerssituatie ook voor een slechte bereikbaarheid van genoemde kwekerijen en bedrijven op het ITC bedrijventerrein. Vrachtverkeer van en naar deze bedrijven moet zich kilometers ver door bebouwde kommen worstelen voordat het hoofdwegenstelsel (zijnde vooral de A12 en de A4) kan worden bereikt (via de N11 dan wel de N207 of N209).

De overlast wordt nog vergroot door de extra brugopeningen vanwege het toegenomen aantal vaarbewegingen, met als gevolg files op de N207 (Alphenseweg) en de Zijde. Dit grotere aantal brugopeningen is overigens wel goed in het kader van duurzaamheid.

Omstreeks 2012 leek een doorbraak in zicht te zijn, nadat het zuidelijke (in Waddinxveen gelegen) deel van een hoofdverbinding tussen het ITC-terrein ten westen van Boskoop en de A12 bij Moerkapelle westelijk om Waddinxveen planologisch mogelijk was geworden (de Vredenburghlaan in het bestemmingsplan Glasparel+). Deze hoofdverbinding was onderdeel van een nieuwe provinciale wegenstructuur die een bijdrage zou moeten leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de zogenoemde Corridor N207 Zuid, en meer specifiek aan de westkant van de Greenport Boskoop. Pogingen om ook het noordelijke deel van deze verbinding richting de N11 vast te leggen, liepen echter om uiteenlopende redenen op niets uit. Inmiddels was het verkeer blijven toenemen, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in Boskoop centrum.

Regionaal mobiliteitsprogramma Beter Bereikbaar Gouwe - opzet

Enkele jaren geleden is begonnen met de opstelling van een nieuw regionaal mobiliteitsprogramma met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe te verbeteren. Dit programma Beter Bereikbaar Gouwe is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. Dit programma voorziet in een pakket maatregelen voor de middellange termijn (over 5 tot 15 jaar) met oplossingen voor wegen, vaarwegen, fiets en openbaar vervoer. Daarbij wordt rekening gehouden met maatregelen die op de korte termijn al worden uitgevoerd (binnen nu en 5 jaar) en met mogelijke maatregelen voor de lange termijn (over meer dan 15 jaar).

In de eerste fase van dit programma (2018) is samen met belangenorganisaties een gebiedsvisie opgesteld met vijf scenario’s. Deze scenario's hebben betrekking op de aanleg van enkele hoofdverbindingsroutes (de Bodegravenboog voor verkeer vanaf de N11 naar de A12 richting Gouda/Rotterdam, een extra noord-zuidverbinding en een extra oost-west(oever)verbinding), de aanleg van enkele doorgaande fietsroutes (Gouda - Alphen aan den Rijn en Gouda - Bodegraven) en lokale maatregelen in en bij de Gouwe. Op basis hiervan zijn vijf pakketten met maatregelen samengesteld voor nadere onderzoeken in de tweede fase van het programma (2019-2021).

Als uitkomst van deze onderzoeken in de tweede fase is een aantal maatregelen voorgesteld die over 5 tot 15 jaar zouden kunnen worden gerealiseerd binnen een bepaald budget. Over deze maatregelen heeft de Bestuurlijke afstemgroep (BAG) in september advies uitgebracht aan de betrokken overheden, waaronder de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit advies en de op basis hiervan voorgestelde maatregelen en budget zijn besproken in de vergadering van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn van 16 december 2021.

Tekst loopt door onder de afbeelding

bbg.jpg

Voorgestelde maatregelen in BBG-pakket - standpunt ChristenUnie

In de gemeenteraadsvergadering van 16 december zijn de maatregelen besproken zoals gebundeld in het maatregelenpakket BBG. Het betreft hier enkele fietspadenroutes, lokale maatregelen in en bij de Gouwe, en voor autoverkeer de genoemde Bodegravenboog, enkele opties voor een nieuwe noordelijke ontsluiting van Boskoop, een onderdoorgang in Hazerswoude Dorp en een extra oeververbinding over de Gouwe ten noorden van Boskoop.

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat er niet of nauwelijks draagvlak is voor de voorgestelde varianten van een noordelijke ontsluiting, vanaf de Hoogeveenseweg richting N11. Volgens insprekers (zowel burgers als ondernemers) draagt een noordelijke ontsluiting niet of nauwelijks bij aan verkorting van de reistijd door vrachtverkeer omdat dit verkeer moet blijven omrijden naar de N11 en de A12 en een hogere maximum snelheid dan 60 km/u niet haalbaar is vanwege geluid- en stofoverlast voor omwonenden. Ook zou in meer of mindere mate het natuurgebied Zaanse Rietlanden worden aangetast. Bovendien zou de aanleg van een noordelijke ontsluiting beslag leggen op een zo groot deel van het budget - zeker in combinatie met een onderdoorgang bij de N11 - dat de financiële haalbaarheid van de overige maatregelen in gevaar zal komen.

Daarnaast was al eerder gebleken dat een extra oeververbinding over de Gouwe alleen ten noorden van Boskoop kan worden gerealiseerd. Een oeververbinding ten zuiden van Boskoop zou op het grondgebied van Waddinxveen komen te liggen, terwijl toeleidende wegen ook het Gouwebos in deze gemeente zouden doorsnijden. De gemeente Waddinxveen had zich dan ook mordicus tegen deze oplossing verklaard, terwijl de provincie Zuid-Holland eerder ook had aangegeven niet voor deze oplossing te gaan (ondanks het feit dat met een oeververbinding op deze plaats de kortste verbinding tussen twee onderdelen van het provinciale hoofdwegennet kon worden bereikt).

De ChristenUnie vond met de meeste andere partijen dat een noordelijke ontsluiting naar de N11 nauwelijks bijdraagt aan het verminderen van overlast op de Zijde en de hefbrug in Boskoop. Alle routeopties voor deze ontsluiting hadden ook bij de bevolking en bedrijven weinig draagvlak. Deze routes hebben daarnaast ook negatieve effecten op het natuurgebied Zaanse Rietlanden en het nabij gelegen gebied van het zogeheten Natuurnetwerk Nederland aan het Spookverlaat. Bovendien zorgen alle opties ook voor overlast op toeleidende wegen en op het industrieterrein de Schans, en worden problemen voor een deel verplaatst in plaats van opgelost. Om deze reden zou dan ook geen enkele variant voor een noordelijke toegangsweg nog verder moeten worden onderzocht.

Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit de bevolking is duidelijk aangegeven dat we in één keer voor een duurzame oplossing moeten gaan die echt bijdraagt aan het oplossen van de verkeersproblemen. De beste oplossing is een extra oeververbinding ten noorden van Boskoop, maar dan wel zo dicht mogelijk bij de hefbrug. Door een oeververbinding niet noordelijker aan te leggen wordt het omrijden beperkt en blijft de nieuwe infrastructuur uit de buurt van natuurgebieden. Om deze redenen zou het onderzoek naar de nieuwe oeververbinding zich moeten beperken tot een locatie ten zuiden van de Baanwegsekade en de Toegangseweg (ten westen respectievelijk ten oosten van de Gouwe). Belangrijk is dat zorgvuldig gekeken wordt naar mogelijke (nieuwe) toeleidende wegen, in samenspraak met de stichting Belangenbehartiging Greenport en de omwonenden.

Tot slot (afgezien van het financieringsvoorstel) stelde het college van burgemeester en wethouders voor om in de derde fase ook onderzoek te doen naar een onderdoorgang N209 - Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp als lange termijnmaatregel.

Een hierop gericht raadbreed opgesteld amendement werd daarom mee ondersteund. Dit gold ook voor het onderdeel van het amendement dat voorstelde om in de derde fase met de grootst mogelijke voortvarendheid onderzoek te starten naar de realisatie van een onderdoorgang/tunnel onder de N209-Dorpsstraat bij Hazerswoude-Dorp. Tegen het einde van de raadsvergadering van 16 december tekende zich een raad brede instemming af met het amendement.

Na voortzetting van de raadsvergadering op 17 december is het amendement door wethouder Kees van Velzen overgenomen en daarom niet meer in stemming gebracht.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Alphens Magazine 2021 gisteren 16:34

100 jaar Albert Heijn in Alphen aan den Rijn

In 2021 was het een eeuw geleden dat Albert Heijn zich vestigde in Alphen aan den Rijn. Op 1 maart 1921 opende er namelijk voor het eerst een winkel van Albert Heijn in de Julianastraat. Dat filiaal is inmiddels alweer jaren gesloten, maar Albert Heijn is nog steeds te vinden in het Alphense straatbeeld. Het jubileum is wel een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen honderd jaar. Duik je mee in de geschiedenis van de Albert Heijn in Alphen aan den Rijn? 

Werken gisteren 14:40

De nieuwste vacatures van week 3

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, vind je hier.

Limesjaar 2022 gisteren 11:51

ROMEINEN De kade

Het Romeinse castellum in Alphen aan den Rijn, Albaniana, is gebouwd langs de oever van de rivier de Rijn. In de Romeinse tijd was de Oude Rijn de snelstromende hoofdstroom in de delta van de machtige rivier.

Alphens Magazine 2021 gisteren 09:39

(On)bekende Alphenaar Rianne Kompier: "Ik heb mijn zinnen gezet op het WK Freerunnen"

Als je de 20-jarige Rianne Kompier vraagt of zij zichzelf ziet als een bekende Alphenaar, dan zal ze daar ontkennend op antwoorden. Rianne, die tot de vaderlandse top in het freerunnen behoort, heeft met haar sport (in het verleden ook turnen) vaak in kranten en op websites gestaan. “Maar ik denk niet dat mensen mij dan op straat herkennen, dus ik zie mezelf toch meer als een onbekende Alphenaar.” 

Alphens Magazine 2021 22 jan. 2022 16:50

‘Het bunkertje’ onder de Salvatorikerk verdwijnt

We schrijven 1969 als na een innige samenwerking tussen de Hervormde en Alphense kerken onder de Salvatorikerk een jeugdsociëteit genaamd ‘Het Bunkertje’ haar deuren opent. Uitgangspunt was de jeugd vanaf 18 jaar elkaar te laten ontmoeten en ze zodoende weghouden van Café Markx en Midas.