Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werken aan de democratie in onze veranderende samenleving

Democratie in een veranderende samenleving is een van de speerpunten van het coalitieakkoord “Groene Stad met lef”. Met een tussenrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de bestuursopdrachten Democratisch Akkoord en Gebiedsgericht werken en denken. Ook doet de raadswerkgroep ‘Versterking Lokale Democratie' verslag van hun activiteiten en werkzaamheden in hun tussenrapportage.   

Lisette Godart is namens Nieuw Elan woordvoerder op dit onderwerp en heeft ook zitting in de raadswerkgroep ‘Versterking Lokale Democratie’. “Tijdens de commissievergadering heb ik aangegeven dat Nieuw Elan tevreden is over de voortvarende aanpak van het Democratisch Akkoord. Nieuw Elan hecht grote waarde aan het concept ‘van buiten naar binnen’ werken dus is vinden wij het niet meer dan logisch dat inwoners op een innovatieve manieren te betrekken bij besluitvorming die hun raakt” stelt Lisette. “Dat is overigens geen gemakkelijke opgave. Maar de diverse pilots bieden mogelijkheden om te ervaren op welke wijze het betrekken van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen het beste werkt. En dan leer je soms ook heel veel van de dingen die niet goed gaan. Dat hoort erbij.”

Pilots Democratisch Akkoord en Gebiedsgericht werken en denken

Placemaking
In de wijk Ridderveld is gestart met het project Placemaking. Met Placemaking wordt samen met omwonenden en andere gebruikers van de openbare ruimte gekeken hoe deze als het ware leefbaarder gemaakt kan worden. Er is vooral gekeken naar het gebied Kop Kennedylaan/Aqua­marijn. Er is samen aan een plan gewerkt voor het aantrekkelijker maken van het openbaar gebied voor zoveel mogelijk gebruikers.

Social Design
Social design is een werkwijze om inwoners, organisaties en ondernemers mee te laten ontwerpen en mee te laten denken over opdrachten aan de gemeente zowel voor de openbare ruimte (het fysieke domein) als voor de zorg voor onze inwoners (het sociale domein). “Waar mogelijk gaan we dit toepassen bij toekomstige projecten”, vertelt Lisette Godart.

Wijkdemocratie
De pilot ‘Programmaraad’ heeft als doel om inwoners meer zeggenschap in het activiteitenaanbod en de programmering van de buurt­ en dorpshuizen te geven en meer te betrekken bij de uitvoering van het wijk­plan. De manier waarop dat kan worden bereikt is maatwerk en kan per wijk of dorp verschillen. Lisette Godart: “Om daarvan te leren wordt nu eerst gestart in twee gebieden die écht verschillend zijn: Ridderveld Noord en Benthuizen. Ridderveld als meest verstedelijkte gebied van de gemeente met een grote diversiteit en Benthuizen, een groen en landelijk gelegen dorp, met een eigen historie en inwoners die er vaak al generaties lang wonen.”

“In Benthuizen heeft de klankbordgroep een vragenlijst opgesteld voor interviews met stakeholders en sleutel­figuren. Planning is om hier de programmaraad in december 2019 te installeren. In Ridderveld Noord worden op dit moment de stakeholders en sleutelfiguren benaderd. Daar is het de bedoeling om in februari 2020 de programmaraad te installeren en van start te gaan.”

Buurtnetwerken
De gemeente faciliteert het wijkcomité Groenendijk (dorpsoverleg) bij hun volgende vraag: Help ons bij de komende verdubbeling van inwoners om onze buurt en de identiteit van Groenendijk te behouden en de integratie tussen nieuwe en oude bewoners tot stand te brengen. Inzet is het bestaande dorpsoverleg zodanig te versterken dat het netwerk in het buurtschap uitgebreid én versterkt wordt om nieuwe inwoners nog warmer en actiever te kunnen ontvangen. Groenendijkers blijven daarbij zelf aan het roer. 

Wijkboekhouding
Voor deze pilot werkt de gemeente samen binnen het project Democratisch begroten van het programma Democratie in Actie.

Digitale Democratie en Wijkcommunicatie

  • Ontwikkeling van een online platform voor stimulering van lokale initiatieven.

Lisette: “Er wordt gezocht naar concrete oplossingen waarmee frequent en meer los van tijd en plaats bewoners kunnen worden betrokken. En dat het liefst op een manier die aansluit bij huidige gewoonte van mensen namelijk met digitale technologie. Zo kunnen we beter luisteren naar inwoners die normaal hun stem niet laten horen. Ook betrekken we daarbij de wijk­- of dorpsraden.”

  • Project Alphen Begroot

Dit project beoogt bewoners (en organisaties) de kans te geven om naast de normale participatiekaders hun voorkeuren aan te geven rond de fysieke inrichting van hun lokale leefomgeving en mede te besluiten over toekenning van budget aan projecten die die fysieke omgeving veranderen. “Bewoners kunnen prima zelf bedenken en beslissen wat goed is en past binnen hun buurt,” stelt Godart. 

  • Platform voor wijkcommunicatie

Met de inwoners van de wijk Kerk en Zanen gaat de gemeente de pilot uitwerken voor de ontsluiting van wijkinformatie. Lisette legt uit: “Het idee is dat inwoners, organisaties en gemeente zelf informatie online zetten over wat er in de wijk te doen is. De uiteindelijke invulling hangt af van de behoefte van de inwoners zelf.”

Wie meer wil weten over deze pilots kan contact opnemen met Lisette Godart, raadslid voor Nieuw Elan. E-mail: lisettegodart@nieuwelan.nl


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Overige gisteren 17:18

Woonforte waarschuwt voor phishingmail

Momenteel is er een phishingmail in omloop, zo waarschuwt Woonforte. De mail waarin WoningNet Holland-Rijnland meldt dat jouw inschrijving is verlopen en dat je moet betalen, klopt niet. WoningNet bestaat namelijk niet meer.

Overige gisteren 14:31

Een coronaproof roulatieprogramma op Burendag in De Veenweiden

Op zaterdag 26 september was het Burendag. Hoe vier je dat als Bezoekerscentrum in natuurgebied Zegersloot? Wie zijn dan je buren? Daar wisten Bezoekerscentrum De Veenweiden en Natuurvereniging IVN Alphen wel antwoord op.