Caroline Blom

Voortgang ontwikkelingen inzake verkeersoverlast op de Lindenhovestraat in Zwammerdam

Al langere tijd bereiken de gemeenteraad klachten van bewoners van de Lindenhove­straat in Zwammerdam over hinder en schade door zwaar landbouwverkeer. Daarom hebben bijna alle fracties in de raad op uitnodiging van de ChristenUniefractie deel genomen aan een werkbezoek afgelopen zomer.

Vertegenwoordigers van ChristenUnie, CDA, RGL, D66, VVD, PvdA en Nieuw Elan zijn gedurende een langere periode in kleine groepjes door omwonenden uitgebreid geïnformeerd over de situatie (zie ook de blog van fractievoorzitter Caroline Blom van juni).

Inmiddels had de fractie van de ChristenUnie schriftelijk vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de juridische mogelijkheden en onmogelijk­heden van handhaving en de wijze waarop in het verleden de belangenafweging had plaatsgevonden. Tijdens het werkbezoek hadden de aanwezige fracties besloten om, zodra de antwoorden van het College binnen zijn, samen te werken aan een motie (dringend voorstel aan B&W) die zou bijdragen aan een oplossing van het probleem. Dit in de hoop dat hierover nog vóór het zomerreces een besluit zou vallen.

Reactie College op vragen en motie van ChristenUnie

De vragen van de ChristenUnie aan B&W zijn in een brief van 23 juni 2021 door dit college beantwoord. Uit de antwoorden bleek onder meer dat voor de Lindenhovestraat ontheffingen zijn gegeven voor zwaar verkeer, zowel vrachtwagens als landbouw­voertuigen, en dat het college geen mogelijkheden ziet de aanvragers te verplichten tot gebruik van kleinere voertuigen. Ook stelden B&W dat het onmogelijk is de Lindenhovestraat zo in te richten dat daar alleen nog maar smalle voertuigen (< 2,20 meter) met maximaal 30 km/uur kunnen passeren. Hieraan werd toegevoegd dat er wel beperkte mogelijkheden zijn om de Lindenhovestraat zo in te richten dat niet harder dan 30 km/u gereden kan worden, maar dat het college er niet in was geslaagd om met bewoners en agrariërs tot een breed gedragen ontwerp voor zo'n inrichting te komen. Destijds was daar nog 100% overeenstemming voor nodig. Daarnaast stelden B&W dat handhaving van verkeersvoorschriften met beperkingen van asdruk voor (vracht)verkeer niet mogelijk is, maar dat er wel enkele camera's beschikbaar zijn voor handhaving van de maximum breedte van voertuigen. Tot slot stelde het college vast dat de Lindenhovestraat geen gevaarlijk traject vormt waar extra handhaving nodig zou zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

De ChristenUniefractie concludeerde uit deze antwoorden, gecombineerd met de gekregen informatie tijdens het werkbezoek, dat de aanhoudende situatie langs de Lindenhovestraat voor veel aanwonenden onhoudbaar is; dit vanwege de ondervonden overlast, schade aan woningen (verzakking en scheurvorming) en onveilige verkeerssituaties door het zware agrarische verkeer. Deze overlast zou volgens de fractie kunnen worden opgeheven of verminderd door aan dit verkeer een werkbare alternatieve route te bieden van en naar de boerderijen en weilanden om economisch rendabel te kunnen blijven werken.

De fractie riep daarom het college in een motie op om een onderzoek te starten naar de realisatie van een aparte landbouwweg die de agrarische sector een bruikbaar alternatief biedt voor het rijden door de Lindenhovestraat. Ook vroeg de ChristenUniefractie om zoveel mogelijk de oplossingen in de zeer breed gedragen 'oplossingsrichting 6' uit te voeren, en de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2021 te informeren over de haalbaarheid en de kosten van zo’n landbouwweg in combinatie met de te nemen maatregelen om ‘oplossingsrichting 6’ te realiseren. Op deze wijze zou een jarenlang slepend conflict tot een goede oplossing moeten worden gebracht.

Deze motie werd mede ondertekend door de fracties van D66, RGL (Rijn Gouwe Lokaal), VVD, DWB (Dorpen en Wijken Belangen) en PvdA en ingediend tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 15 juli 2021.

Wethouder Van Velzen verklaarde dat hij bekend is met de situatie en weet dat dit in Zwammerdam als groot probleem wordt ervaren. Maar de Lindenhovestraat staat niet op de lijst van gevaarlijke wegen in de gemeente. Daarom is het realiseren van een landbouwweg naar zijn mening vooral een verantwoordelijkheid van de agrariërs zelf, in overleg met de bewoners. Een dergelijke landbouwweg zal over het eigen terrein van de agrariërs moeten lopen, dus zal het initiatief daar genomen moeten worden. De wethouder was bereid zo'n initiatief te ondersteunen als daar een gedragen meerderheid voor blijkt te bestaan, maar betrokkenen moeten het wel eerst samen eens zien te worden. Een gekwalificeerde meerderheid zou daarvoor genoeg zijn, in tegenstelling tot de 100% instemming die in het verleden werd gehanteerd. Met deze toezegging is er niet meer over de motie gestemd.

Wachten op initiatieven

Dat het vervolgens stil werd rondom dit probleem ligt niet alleen aan de zomervakantie en het reces van de gemeenteraad. Op de oproep van zowel de ChristenUnie als de D66 kwam er eind augustus uit Zwammerdam bericht dat de bedoelde landbouwweg op een veto was gestuit van enkele boeren en de landbouworganisatie LTO. 

Om deze patstelling te doorbreken stelde de ChristenUnie tijdens de eerste raads­vergadering na het zomerreces samen met de D66 opnieuw enkele vragen aan het college van B&W en diende zij ook deze keer weer een motie in, eveneens in samenwerking met deze fractie en mede ondertekend door alle oppositiepartijen.

Op de gestelde vragen antwoordde de wethouder dat er na de raadsvergadering van 15 juli geen overleg meer was geweest met agrariërs en aanwonenden. Samen met de wethouder concludeerde de ChristenUniefractie dat de creatie van een landbouwweg niet zou gaan plaatsvinden.

Wel erkende de wethouder in zijn beantwoording dat er inderdaad een kans ligt voor vergaande samenwerking met het hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Zuid-Holland omdat zij onderhouds- en herstelwerkzaamheden willen gaan uitvoeren aan de oeverbeschoeiing ter plaatse, de loswal en het jaagpad. Combinatie met deze acties en met werkzaamheden aan de Ziendeweg zou een kosten drukkend effect kunnen hebben op de gewenste totaaloplossing voor de Lindenhovestraat. De wethouder zegde toe samen met wethouder Schotanus contact op te nemen met het hoogheemraadschap en de provincie om de mogelijkheden van coördinatie te onderzoeken. De uitvoering zou dan mogelijk nog in het najaar van 2022 kunnen beginnen. Deze toezeggingen waren voor de ChristenUniefractie voldoende geruststellend om de ingediende motie in te trekken.

Conclusie: voor betrokken aanwonenden is er uitzicht op een meer actieve rol van de gemeente bij het bereiken van een oplossing van het probleem Lindenhovestraat. Daarbij is een gekwalificeerde meerderheid van omwonenden, boeren en ondernemers voldoende om overeenstemming te bereiken.

De ChristenUniefractie beschouwt deze inspanning van de gemeente als het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte, niet alleen verkeersveiligheid maar ook wat betreft het voorkomen van schade aan woningen en op termijn onveiligheid voor bewoners vanwege het ononderbroken toelaten van te zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer. Ten slotte hoopt de fractie op een constructief overleg tussen alle betrokkenen en een mooie uitkomst die hen tevreden stelt.


Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Wonen en bouwen vandaag 16:45

Zoveel nieuwbouwwoningen kreeg Alphen erbij in 2022

Nederland bevindt zich in een woningcrisis. Ook Alphenaren merken dat er hoge nood is voor woningen. Om uit de crisis te komen zullen veel woningen gebouwd moeten worden. In 2022 werd landelijk daarom het hoogste aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd in het afgelopen decennium.

Sport vandaag 15:38

Ajax: "Heitinga maakt seizoen af als hoofdtrainer Ajax"

Vorige week werd de 39-jarige Alphenaar en oud-voetballer John Heitinga naar voren geschoven als interim-trainer bij Ajax na het ontslag van Schreuder. Ajax maakt nu bekend dat Heitinga het seizoen als hoofdtrainer af zal maken.

Gemeente vandaag 13:12

Gemeente stelt groot geldbedrag beschikbaar voor kadevervanging Aarkade

Al zo’n vijftien jaar is de gemeente Alphen aan den Rijn bezig met het ontwikkelen van Stadshart Lage Zijde. Naast het bouwen en vernieuwen van woningen op meerdere locaties zal ook de openbare ruimte aangepakt worden. Daarvoor heeft de gemeente ruim een miljoen opzij gezet.

Advertorial Sport vandaag 12:01

Lodge Alphen Après-ski Feest

Jetzt Gehts Los! Over enkele weken vindt de eerste editie van het Lodge Alphen Après-ski Feest plaats. Trek je skipak maar uit de kast want op 18 februari gaan ze weer los in de Biergarten. Samen met de DJ en La Chouffe wordt er een spetterend feest van gemaakt. Bestel snel je ticket want vol = vol.

Rechtszaak vandaag 11:08

Alphense ambtenaren omgekocht door aannemer

Wat doe je als aannemer als je extra klussen wil in de gemeente en wil kunnen winnen van je concurrenten? Een 67-jarige aannemer uit Bodegraven wordt verdacht van het omkopen van ambtenaren om zo een streepje voor te hebben.