Google Street View

Zambiapark en omgeving gaan op de schop voor reconstructie

In 2022 en 2023 wordt groot onderhoud uitgevoerd in het Zambiapark en omgeving. In de Alphense wijk wordt het riool, de verharding, het groen en de openbare verlichting vernieuwd.

In het projectgebied liggen de Evenaar, Marokkostraat, Zambiapark, Nigeriapad en de Tanzaniastraat. De woonwijk is nog van originele aanleg uit de jaren ‘90. De omgeving is verzakt en de riolering is aan vervanging toe. Het is de bedoeling dat het gebied na de reconstructie weer goed functioneert voor de gebruikers en dat het dagelijks onderhoud weer tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht.

Wat gaat er dan allemaal gebeuren? “Het rioolstelsel wordt vervangen en het maaiveld wordt opgehaald tot ongeveer het oorspronkelijke aanlegniveau. De betonstraatstenen van de rijbaan worden hergebruikt. De overige bestratingsmaterialen worden vervangen. De parkeerdruk in de wijk is hoog en moet worden vergroot. Het rioolstelsel moet zorgen dat in de toekomst wateroverlast wordt voorkomen”, aldus de gemeente.

Onderzoek

Voordat de schop werkelijk de grond in gaat moet er nog wel heel wat gebeuren. “Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd. De hoogteligging van de straat is ingemeten om te bepalen hoeveel de ophoging werkelijk gaat worden. Ook is er onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen en zijn er proefsleuven gegraven zodat we weten hoe de kabels en leidingen lopen in de ondergrond.”

Aan de kabels en leidingen beheerders is gevraagd of zij nog werkzaamheden aan hun netwerken gaan uitvoeren zodat dit voor de reconstructie plaatsvindt. “Alleen Liander heeft aangegeven dat er kabels verzwaard moeten worden en de trafostation Marokkostraat 89A en 179A inpandig moeten worden voorzien van een upgrade om klaar te zijn voor de toekomst.”

Drie grote wijzigingen

De reconstructie brengt drie grote wijzigingen met zich mee: de rijloper voor de school wordt versmald van 4,50 meter breed naar 3,50 meter breed. Dit is voldoende voor éénrichtingsverkeer. Hierdoor kan een uitstapstrook voor de scholieren gerealiseerd worden aan de schoolpleinzijde. Daarnaast is de parkeerdruk in de wijk erg hoog. Er komen parkeervakken bij op de kopse kant van het Zambiapark. Als derde worden vanwege de hoge parkeerdruk ook parkeervakken toegevoegd aan de Evenaar richting de Amerikaan. In totaal gaat het om twintig extra parkeerplekken.

Bomen

Uit een analyse is naar voren gekomen dat een aantal bomen die staan in de hoofdgroenstructuur (Zambiapark en Evenaar) de reconstructiewerkzaamheden niet overleven en wellicht gekapt moeten worden. “De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is door extra maatregelen deze bomen te kunnen behouden. Als dat niet de moeite waard is qua kosten-baten worden nieuwe bomen aangeplant. Voor bijna alle bomen buiten de hoofdgroenstructuur die nieuw worden aangeplant wordt de keuze voorgelegd aan de bewoners.”

De uitvoering van de reconstructie start in november 2022 en moet in 2023 voor de zomervakantie afgerond zijn.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Politiek vandaag 16:49

Plan voor bescherming van cultuurhistorie valt goed

De plannen van wethouder Erik van Zuylen voor beleid rond cultuurhistorie vallen goed bij de Alphense politiek. De beheersverordening en het bestemmingsplan cultuur gaan beide als hamerstuk naar de gemeenteraad die dit beleid zal goedkeuren. Bij de plannen gaat het vooral om bescherming van historisch erfgoed.

Advertorial Kinderen vandaag 15:33

Theater Castellum geeft Mad Science V.I.Pakketje weg

Op zondag 6 februari gaat het er knallend aan toe in Castellum met de voorstelling Mad Science (5+). Het theater mag twee V.I.Pakketjes vol met proefjes en experimenten weggeven. 

Wonen en bouwen vandaag 12:10

Nieuwbouw Scala College officieel begonnen: eerste paal is de grond in

De eerste paal voor de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg is de grond in. De realisatie van de nieuwbouw voor het Scala College is daarmee gestart. De bouw is in handen van Du Prie bouw & ontwikkeling. De oplevering wordt verwacht in juni 2023.