Pixabay (met bewerkte tekst)
Advertorial Politiek plein

Inbreng ChristenUnie in debat over begroting

Op 3 november 2022 werd in de gemeenteraad de begroting voor 2023 besproken en het beleid dat hiermee gevoerd zal gaan worden. Dit beleid is samengevat in het uitvoeringsprogramma 'Zichtbaar en dichtbij' van de coalitiepartijen. Aan dit debat leverde de ChristenUnie-fractie een inhoudsvolle bijdrage.

Dit deden zij zowel met de algemene beschouwing van fractievoorzitter Caroline Blom als door het indienen van moties en amendementen. Enkele van deze moties en amendementen diende de ChristenUnie-fractie alleen in, maar meestal werd dit samen met minstens twee andere fracties gedaan. In haar bijdrage stond de ChristenUnie vooral stil bij drie onderwerpen: participatie, duurzaamheidsprogramma en armoedebestrijding.

Bloei van stad en dorpen

Caroline Blom begon haar bijdrage aan het debat met een citaat van de kerkvader Augustinus uit de vierde eeuw (citaat 2e deel):

Laten we dan liever goed leven
Dan worden de tijden ook vanzelf goed
Want wij zijn de tijden
Zoals wij zijn, zijn de tijden.

Toegepast op vandaag: De ChristenUnie zoekt naar de bloei van stad en dorpen en is ervan overtuigd dat die bloei alleen dan kan worden bereikt als iedereen daarbij betrokken is. "Als iedereen doet wat kan en daarvoor waardering ontvangt, dan maken we er samen een betere tijd van." Voor de ChristenUnie-fractie is de uitspraak van Augustinus de inspiratie geweest voor het initiatief voor een Doorbraakprogramma Participatie en Communicatie met inwoners en ondernemers. Want: als een samenleving ergens van opknapt, is het wel doordat er goed naar elkaar geluisterd wordt.

Concreter en praktischer Participatiekader

De ChristenUnie ziet in de tekst van het uitvoeringsprogramma van het college van B&W dat de burger centraal staat. De ervaring van de ChristenUnie-fractie is echter dat er veel over burgers gesproken wordt en voor de burger wordt gedacht, maar dat directe communicatie met belanghebbenden vaak te laat ingezet wordt of zelfs wordt overgeslagen.

Om dit te ondervangen en ergernissen en missers in de toekomst te voorkomen, heeft de ChristenUnie-fractie het huidige Alphense Participatiekader concreter en praktischer proberen te maken. Dit door middel van handvatten voor de opeenvolgende processtappen en hiervoor spelregels vast te stellen. Het doel hiervan is om een optimale communicatie van inwoners en ondernemers met de gemeentelijke organisatie voor elkaar te krijgen.

En zoals onze burgemeester altijd terecht zegt: niet iedereen kan z’n zin krijgen. Dus wordt in alle processtappen aan insprekers duidelijk gemaakt dat het gemeentebestuur belangen moet afwegen en op basis daarvan de optimale beslissing neemt in het algemeen belang.

Motie

Om dit proces van stappen vast te leggen, heeft de ChristenUnie-fractie tijdens de raadsvergadering een motie ingediend, samen met de meeste andere oppositiepartijen. In die motie wordt het college opgedragen om een Doorbraakprogramma Participatie en Communicatie op te stellen. Daarin moet:

  1. het huidige Alphense Participatiekader concreet en praktisch worden gemaakt: met regels en criteria voor samenstelling dossier, voorgenomen plannen en bijbehorende processtappen, en wijze van betrekken van participanten op juiste moment;
  2. de gemeentelijke website veel overzichtelijker en interactiever worden voor bezoekers: te begrijpen op B1 taalniveau en met aansprekende voorbeelden, foto’s en filmpjes. Daar is 4 miljoen euro voor uitgetrokken. Bij deze doorontwikkeling moeten ook inwoners, ondernemers en organisaties actief worden betrokken;
  3. het college in 2023 een voorstel aan de Raad voor leggen voor een pilot Burgerberaad, en dit samen met de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn uitwerken, te beginnen met een plan van aanpak vóór eind 2022.

Deze motie is in iets gewijzigde vorm unaniem aangenomen. Zo werd in de motie de opdracht niet alleen aan B&W maar ook aan de gemeenteraad gericht, en werd de griffie belast met de opstelling van bedoelde regels en criteria.

Werkgroep Omgevingswet

Caroline Blom sloot dit deel van haar betoog af met een pleidooi om ook speciale kwaliteitseisen voor participatie vast te stellen via de werkgroep Omgevingswet. De Omgevingswet biedt op dit punt kansen om te investeren in de leefbaarheid van de dorpen. Want weliswaar is het centrum van Alphen aantrekkelijker gemaakt, maar in de dorpscentra verandert er ogenschijnlijk weinig. De ChristenUnie-fractie stelde op dit punt de coöperatieve samenwerking in Zwammerdam als een succesfactor tot voorbeeld: strijdbijlen zijn begraven en compromissen gesloten; als gevolg daarvan is woningbouw weer mogelijk en is zelfs de supermarkt teruggekeerd. Ook voor Aarlanderveen zou op deze wijze een compromis over passende woningbouw kunnen worden bereikt. Daarbij moet ook duurzamer worden gebouwd dan we tot nu toe gewend zijn. Zo moet de Gnephoek een woongebied Ecolonia 2.0 worden, met betaalbare woningen, waarvan 35% in de sociale en midden huurklasse.

Duurzaamheidsprogramma

Als tweede onderwerp stelde de ChristenUnie kort het duurzaamheidsprogramma aan de orde. Hier legde zij het accent op verbetering van het percentage afvalscheiding. Met instemming constateerde zij dat de suggestie van de ChristenUnie-fractie voor het opzetten van een energieklussendienst is opgepakt door de coalitie.

Bestrijding van armoede

Tot slot vroeg Caroline Blom uitgebreid aandacht voor het plan voor bestrijding van armoede in onze gemeente. "Armoede is een ellendige situatie, die invloed heeft op welbevinden en gezondheid. Het verhaal begint of eindigt vaak met schulden. Het is een prima idee om bij de schuldhulpverlening vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatjes te betrekken. Maar bevorder ook betere samenwerking tussen vrijwilligers en professionals."

Zij vroeg in het bijzonder aandacht voor de Voedselbank Alphen (VBA). Deze ziet het aantal klanten elke week weer stijgen, net zoals in de coronacrisis. De ChristenUnie heeft op basis van een kleine doorrekening een amendement opgesteld om de VBA structureel van meer geld te voorzien. Daar bovenop vroeg de ChristenUnie-fractie om voor de VBA deze winter weer een 'boodschappenpotje' in te stellen, net zoals tijdens de coronacrisis. Uit dit potje kunnen tijdelijk aanvullende geldelijke bijdragen aan de VBA worden verleend als het aantal klanten zo sterk stijgt dat het systeem van de VBA vastloopt en er boodschappen bijgekocht moeten worden.

Om deze hulp voor de voedselbank concreet te maken, heeft de ChristenUnie-fractie een amendement (wijzigingsvoorstel) opgesteld en samen met enkele oppositie- en coalitiepartijen ingediend. Dit 'amendement Voedselbank' is unaniem aangenomen.

Dit amendement voorzag in een aanvulling van de Programmabegroting 2023 met de doelstelling 'Het financieel adequaat en passend ondersteunen van de Voedselbank Alphen (VBA)', en in een structureel jaarlijks bedrag van € 25.000 (vanaf 2023) om als subsidie aan de VBA te kunnen geven. Ook was in dit amendement bepaald dat in de winter van 2022/2023 aan de VBA financieel maatwerk wordt geleverd voor de noodzakelijke aankoop van extra voedselproducten, zoals ook tijdens de coronacrisis is gedaan.


Meer nieuws

Advertorial Milieu en duurzaamheid vandaag 16:59

Ondernemers, doe mee aan onderzoek naar duurzaam ondernemen!

Verschillende partijen, waaronder EDBA, VOA, Greenport Boskoop, mboRijnland, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en de Gemeente Alphen aan den Rijn, hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk onderzoek onder ondernemers in onze gemeente. Dit onderzoek heeft tot doel de uitdagingen en behoeften van ondernemers op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen in kaart te brengen.

Politiek vandaag 14:46

Alphense politiek tevreden over nieuw dierenbeleid

De aanvulling op het Alphense dierenbeleid is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat vindt wethouder Gert-Jan Schotanus over de uitwerking van een initiatiefvoorstel over dierenwelzijn van de Alphense gemeenteraad. De Alphense politiek is het hiermee eens en zal de Aanvulling Kader Dierenwelzijn in haar komende gemeenteraadsvergadering goedkeuren.

Politiek vandaag 12:04

Regels Jeugdzorg, Wmo en Participatie worden aangepast

Door verschillende oorzaken moeten de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende Nadere Regels worden aangepast. Het gaat daarbij vooral om wijzigingen door wettelijke regels. Ook zijn er aanpassingen nodig omdat de wet Breed Offensief inmiddels is ingegaan.

Werken vandaag 09:48

Vacatureoverzicht week 15: nieuwste vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Hier kan Alphens.nl jou bij helpen! Op onze vacaturepagina vind je vacatures in allerlei branches. Een overzicht van het aanbod dat er de afgelopen week bij is gekomen, check je hier.

Blog Opinie gisteren 19:59

MINERVA Bloedbad

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. En dat niet een keer, maar vanaf nu elk jaar. Dat is nogal wat. Het betekent dat er veel gaat sneuvelen van wat wij nu normaal vinden. Of, het betekent dat de gemeentelijke belastingen aanzienlijk zullen stijgen.

Advertorial Overige gisteren 17:01

Problemen in de zoektocht naar nieuwe medewerkers? Let's Recruit! helpt je uit de brand!

Een groeiend bedrijf is natuurlijk goed, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het vinden van het juiste talent wordt soms zo lastig dat bedrijven orders moeten laten lopen of bestaande collega’s onbedoeld zwaar belasten. Let’s Recruit! ontzorgt daarom bij technische MKB-bedrijven het gehele recruitmentproces. Maar wat doen ze nou precies tijdens dat proces?