Ingezonden
Advertorial Politiek plein

Reactie GroenLinks op advies bouwen in de Gnephoek

Als GroenLinks zijn wij altijd tegen bouwen in de Gnephoek geweest. Wij koesteren het groen in de Gnephoek, de polder fungeert als een groene long tussen de bebouwing van Alphen Stad en Leiden.

Op verzoek van minister De Jonge heeft Wim Kuijken advies uitgebracht over het bouwen van woningen in de Gnephoek. Hij adviseert drie scenario’s te onderzoeken: bouwen in de ‘hockeystick’ in de Zuidoostelijke hoek van de Gnephoek (max. 2.000 woningen); bouwen binnen een ruimere Zuidoostelijke contour van de Gnephoek, dit betreft het deel van de Gnephoek dat klei als ondergrond heeft (5.500 woningen, gecombineerd met 80 hectare natuuropgave); en de volledige Gnephoek en Vrouwgeestpolder bebouwen. Dit betreft naast de stevige klei ondergrond ook minder voor bouw geschikte veengrond (9.000 woningen, gecombineerd met 130 hectare natuuropgave).  Kuijken geeft aan dat zijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar het tweede scenario. De Jonge heeft deze voorkeur overgenomen en vraagt Alphen aan den Rijn om dit scenario verder te onderzoeken en te bespreken met de diverse stakeholders.

Wij zijn om meerdere redenen teleurgesteld in zowel dit advies als het proces dat tot het advies heeft geleid. Tot ons ongenoegen heeft GroenLinks Alphen aan den Rijn geen gesprek met Kuijken gehad, ook al hebben we daar wel om verzocht. Dit verzoek om een gesprek hebben wij mede gedaan om ons Plan B toe te lichten, want wij hebben een realistisch alternatief te bieden. GroenLinks vindt zeker niet alleen het behoud van natuur en open ruimte belangrijk, maar wil ook dat er voldoende woningen komen en dat er zoveel mogelijk laaggeprijsde huur- en koopwoningen worden gerealiseerd in Alphen-stad en de omliggende kernen. Daarom presenteerden wij afgelopen voorjaar ons Plan B. In dit plan leggen wij uit dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bouwen binnen onze gemeente en dat bouwen in de Gnephoek daarom niet nodig is en zelfs onwenselijk.

Bouwen in de Gnephoek heeft veel negatieve gevolgen. Naast ernstige aantasting van het open poldervenster verwachten wij dat de kosten voor het realiseren van een dergelijke woonwijk in de Gnephoek (infrastructuur, aquaduct, fietsbrug, ov-verbindingen, etc.) zo hoog zijn dat sociale woningbouw en het verbeteren van de natuurwaarde er gemakkelijk bij in zullen schieten. We begrepen dat 5 oktober een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de minister, vertegenwoordigers van de gemeente Alphen, het hoogheemraadschap, Holland Rijnland en de Provincie. In dit overleg is geconstateerd dat het voorkeursscenario niet op voorhand in beton is gegoten en dat de haalbaarheid daarvan niet vaststaat. De precieze geografische begrenzing en het aantal mogelijk te bouwen woningen zijn o.a. afhankelijk van  bodemonderzoek, mobiliteitsonderzoek en de voorwaarde dat klimaat-adaptief gebouwd moet kunnen worden. Het blijft daarnaast de vraag of de hoge kosten voor het ontwikkelen van deze wijk op te brengen zijn.

GroenLinks zal blijven strijden voor behoud van het groene polderlandschap, het vergroten van het aantal weidevogels, biodiversiteit en duurzaam agrarisch landschapsbeheer. Wij blijven tegen bebouwing, maar als die onomkeerbaar blijkt, dan moet die zo groen en sociaal mogelijk. Wij zullen kritisch meekijken naar alle gespreks- en onderzoeksresultaten die de komende maanden zullen verschijnen. Onze aandachtspunten daarbij zijn, onder andere:

  • Worden inwoners voldoende meegenomen? (‘met en voor inwoners’ staat toch voorop bij de coalitie?)
  • Gaan stakeholders mee in het advies? (tot nu toe is de provincie tegen deze plannen)
  • Worden voldoende betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen worden gerealiseerd en is betaalbaar ook echt betaalbaar?
  • Hoe gaat de aan te leggen infrastructuur worden betaald?
  • Komt er daadwerkelijk een aquaduct richting Burgemeester Bruins Slotsingel?
  • Wordt de fietsbrug richting de Hoorn tijdig gerealiseerd?
  • Worden voldoende bushaltes gepland en worden die genoeg ingezet?
  • Zijn er voldoende financiële garanties om de natuurwaarde van het gebied te verbeteren?

gnephoek


Meer nieuws

Politiek vandaag 11:12

Twee ton voor Alphens tien jaar fusiefeest

De fusie van de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude is komend jaar precies tien jaar geleden. In 2014 ontstond de grote gemeente Alphen aan den Rijn met een stad en zeven dorpen. Om de eenwording te vieren, wordt 2024 een feestelijk jaar.

Blog Sport vandaag 10:17

ARC en Alphense Boys tegen Amsterdamse fusieclubs

ARC ontvangt zaterdag WV-HEDW, een Amsterdamse fusieclub, ontstaan na samengaan met Wilhelmina Vooruit, Horus en EDW (Eendracht Doet Winnen). Het is een grote vereniging met op zaterdag negentien seniorenteams en op zondag veertien. Voorts telt de club maar liefst negenenvijftig jeugdteams.   

Politiek vandaag 09:21

Onteigening voor Kringloop en voor voormalig Shellpand

De woningbouwplannen in Rijnhaven-Oost gaan niet helemaal over rozen. Er is inmiddels een onteigeningsprocedure tegen twee bedrijven met milieu-uitdagingen en de gemeenteraad stemt in december in met nog twee onteigeningen, namelijk van de Kringloop en van een voormalig Shellpand.